Investeringer og nettleie 2023

Store investeringer i strømnettet

Montører i stolpe

Det grønne skiftet har ført til stor pågang fra kunder som vil elektrifisere, samt starte opp ny virksomhet. Eksempler kan være prosessindustrien som erstatter fossile energikilder med strøm eller elektrifisering av transportsektoren ogmaritim sektor. For å imøtekomme dette er det besluttet et rekordstort investeringsbudsjett i 2023 på hele 83 mill.

Blant de største investeringene til Vestall i 2023 kan nevnes:

  • Ny 22 kV kabel og sjøkabelforbindelse Skjærfjorden – Sigerland. Dette prosjektet går ut på å fornye noe av det eldste luftnettet og samtidig få oppgradert reserveforsyningskapasiteten til Bø kommune. Første del av prosjektet ble gjennomført i 2022 og de neste delene vil komme i 2023, 2024 og 2025.
  • Ny 22 kV kabelforbindelse mellom Osvoll og Gombogen som erstatning for dagens luftlinje. Dette er utløst av behov for nettforsterkninger på Flesnes for tilknytning av Lysåelva kraftverk og elektrifisering av fergesambandet Revsnes- Flesnes.
  • Omlegging eksisterende 22 kV nett mellom Langvassbukt og Bømark for å klargjøre for bygging av Hålogalandsveien.

Ny modell for nettleie og nye nettleietariffer fra 1. januar 2023

Olje- og energidepartementet har vedtatt endringer i modellen for hvordan nettleien tas inn av nettselskapene. Målet med endringene er å legge til rette for best mulig utnyttelse av strømnettet og en rimeligfordeling av kostnadene mellom kundene.Ved en elektrifisering av samfunnet er den største utfordringen å skaffe tilgang på nok kapasitet istrømnettet. Ved å utnytte det eksisterende nettet bedre før vi bygger nytt nett, kan viholde nettleien lavest mulig for kundene.

Med denne bakgrunnen endrer Vestallmodellen for nettleie og innfører fastledd der prisen avhenger av hvilket kapasitetstrinnkunden holder seg under. Kapasitetstrinnet beregnes av gjennomsnittet av de tre timene med høyestforbrukden forutgående måneden. For å stimulere til strømforbruk når lasten i strømnettet er lav vili tillegg energileddet i nettleietariffen være den halve i tidsrommet 2200 – 0600, sammenlignet med resten av døgnet. Med dette får kundene større mulighet til å påvirke nettleien sin og bidra til å jevne ut forbruket for å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre.

Når det gjelder størrelsen på selve nettleietariffene så er inntektsrammen for 2023 for nettselskapene økt av Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME)for å dekke økte kostnader som for eksempel økt rente og økte materialkostnader.Gjennomsnittlig nettleietariff går derfor opp med 6 øre/kWh fra 1.1.2023.Til tross for dette vil Vestallfortsatt ha en av de laveste nettleietariffene i Nordland.

Mer informasjon om modell for nettleie og nye nettleietariffer er publisert på hjemmesiden til Vestall.

Redusert forbruksavgift i første kvartal slår positivt ut for kundene

Stortinget har vedtatt å redusere forbruksavgiften på elektrisk kraft fra årsskiftet. For månedene januar t.o.m. mars blir avgiften 9,16 øre/kWh, en nedgang på 6,5 øre/kWh. Kundene til Vestall vil derfor få en lavere pris på nettleie forbruk fra 1. januar. Fra april settes avgiften opp til 15,41 øre/kWh igjen.

Strømstøtteordningen vil omfatte Nord-Norge for desember

Den gjennomsnittlige kraftprisen i NO4 (Nord-Norge) vil sannsynligvis overstige 70 øre for desember måned. Hvis det skjer, vil strømstøtteordningen tre i kraft for Vestall sine kunder. Strømstøtten dekker 90 % av gjennomsnittlig kraftpris over 70 øre. For eksempel vil en gjennomsnittlig kraftpris på 1,33 kr/kWh i desember gi en strømstøtte på 57 øre/kWh. Informasjon om strømstøtteordningen er publisert på hjemmesiden til Vestall.

Følg oss på: Vestall AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies