Kompensasjon

Kompensasjon ved svært langvarige strømbrudd

Ny ordning med direkte utbetaling til våre kunder ved avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt ny ordning med kompensasjon til kunder ved avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer. For avbrudd inntil 12 timer gis det ingen kompensasjon. Ordningen er gjort gjeldende fra 1. januar 2007.

Hvem vil ordningen gjelde for?
Ordningen gjelder alle som er registrert som kunder, som opplever et sammenhengende avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer. Merk at kompensasjonsordningen ikke gjelder kunder som har avtaler med utkoplingsklausuler, typisk uprioritert kraft. Det vil også være en begrensning i kompensasjon for fritidsboliger.


Strømbruddets varighet

Varigheten for strømbruddet regnes fra det tidspunkt Vestall først fikk melding om strømbruddet, eller Vestall visste eller burde ha visst at strømbruddet har funnet sted. Strømbruddet regnes som opphørt når normal strømforsyning er gjenopprettet.

Flere påfølgende strømbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.


Husholdninger og fritidsboliger skal få utbetalt en kompensasjon når de har hatt avbrudd som varer i mer enn 12 timer.

Kompensasjonen per målepunkt er:

  • for husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time,
  • for fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

Et samlet årlig krav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Kompensasjonen skal utbetales sluttbruker innen 12 uker etter at strømtilførselen ble gjenopprettet

Ifølge NVE har en kunde med flere tilknytningsavtaler med nettselskapet (målepunkt) kun krav på en kompensasjon. Hvis de ulike målepunktene gir opphav til ulik størrelse på kravet legges målepunktet som gir høyest kompensasjon til grunn.

Utbetaling
Kompensasjon vil normalt bli gitt som fratrekk på første nettleiefaktura etter at kravet er fremmet. Dersom kravet fremmes kort tid før fakturautstedelse vil utbetaling først skje på den påfølgende nettleiefakturaen.

Følg oss på: Vestall AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies