Mellomstore tilknytninger

Flytskjema mellomstore anlegg

Figur 1: Vestalls frister for tilknytning og kapasitetsøkning.
Merk at fristene er veiledende og at det i spesielle tilfeller kan ta lengre tid.

Alle forespørsler om tilknytinger eller kapasitetsøkninger skal meldes inn til Vestall AS via vår kundeportal

Ved tilknytning av nye eller omlegging av eksisterende anlegg oppgis leveransetider som forteller tiltakshaver hvor lang tid Vestall beregner til saksbehandling og utførelse.

For at Vestall skal overholde fristene må tiltakshaver så tidlig som mulig oppgi relevant informasjon.

Vestall vil gjøre en innledende vurdering av om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig og om det er kapasitet i nettet. Dersom tilknytningen ikke er driftsmessig forsvarlig, må det gjøres tiltak i nettet. Ved omfattende tiltak kan det være behov for å gjennomføre en konseptvalgutredning og eskalere saken til prosessen for store tilknytninger.

Innen en måned vil tiltakshaver motta en grovkalkyle basert på søknaden. Derfra har tiltakshaver en måned på å vurdere og respondere på grovkalkylen. Dersom tiltakshaver aksepterer videre arbeid med saken vil en forholdsmessig andel av prosjekteringskostnadene faktureres som anleggsbidrag i henhold til kontrollforskriften §17-5.

I prosjekteringsfasen detaljeres og planlegges tilknytningen. Etter prosjektering mottar tiltakshaver "Avtale om anleggsbidrag". Avtalen regulerer overordnet fremdriftsplan, partenes forpliktelser, kostnader og øvrige relevante vilkår. Avtalen skal signeres av begge parter før Vestall starter sitt utbyggingsprosjekt.

Når avtalen er undertegnet skal utførelse normalt ta inntil 1 år, avhengig av hva slags type tilknytning det er snakk om. Merk at materiell først kan bestilles når anleggsbidrag er betalt (byggefasen starter) og at bestillingstid på nettstasjon er minimum 16 uker.

I alle saker med ønsket effekt over 1 MW må tilknytningen også være avklart med Statnett, og retningslinjer for dette er gitt på deres egne hjemmesider.

Følg oss på: Vestall AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies