Solceller og plusskunde?

De fleste nettselskaper gir deg muligheten til å bli plusskunde. Det betyr at du kan produsere din egen strøm, og selge den tilbake til selskapet når du har overskudd. Den vanligste måten for å produsere egen strøm er å installere solcellepaneler på taket.

Foreløpig har under 500 norske husstander solcellepanel og selger strømmen de har til overs. Nye regler og ny teknologi vil gjøre det enklere å bli det som kalles plusskunde. Du må ha installert AMS-måler for å kunne sende overskuddselektrisitet ut i nettet. En datasentral, Elhub samler inn alle forbruksdata fra AMS-målerne, og bidrar til at det blir enklere å bli plusskunde.

Solkart.no kan du sjekke ut hvor godt egnet ditt hustak er til solcellepanel.

Krav til montering av solcellepanel

En av de viktigste endringene i NEK 400:2018 er en fullstendig revisjon av NEK 400-7-712 Strømforsyning med solcellepaneler. Normen beskriver nå blant annet følgende temaer;

  • Krav til merking av at anlegget er forsynt fra solceller, og merking av at tilgjengelige spenningsførende deler på DC-siden kan være spenningsførende også etter frakobling.
  • Krav til plassering av solcelleomformeren.
  • Krav til frakoblingsutstyr og automatisk utkobling ved bortfall av AC-spenning (nettspenning).
  • Krav til plassering av solcellemodulene på tak og vegg, med tanke på at det skal være tilgang for brannmannskaper og trygge rømningsveier.

Et solcelleanlegg med tilhørende kabler og utstyr, vil være å anse som en del av den elektriske installasjonen i bygningen. Det betyr at en registrert elektrovirksomhet må sørge for at anlegget monteres og tilkobles riktig.

DSB tydeliggjør ansvar på solcellepaneler

I siste utgave av bladet Elsikkerhet fastslår Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at elektroinstallasjonsarbeid på et solcelleanlegg skal utgjøres av en registrert elinstallatør. Det betyr at solcelleselskap som ikke er registrert i Elvirksomhetsregisteret må overlate dette arbeidet til registrerte elinstallatører.

NELFO tilbyr solcellekurs for å hjelpe medlemsbedriftene med å holde seg oppdatert både på løsninger og regelverk. På kursene blir deltakerne kjent med både komponentene i en solcelleinstallasjon, og hva de må være spesielt oppmerksomme på.

Hva med «veranda»-paneler?

Det finnes produkter på markedet som er konstruert slik at du kobler solcellepanelt til det elektriske anlegget via stikkontakt og støpsel. En variant er beregnet for montering på veranda eller balkonger.

I følge norske normer (NEK 400-5-51:2018, avsnitt 551.6.2 ii) er det ikke tillatt å tilkoble solcellepaneler via stikkontakt og støpsel. Det er flere sikkerhetsmessige utfordringer med disse produktene. Det er blant annet en risiko for elektrisk sjokk ved til- og frakobling. Det er også utfordringer med at belastningen kan bli for høy på den kursen panelet tilkobles, noe som kan føre til overbelastning av ledninger. Denne type produkter må du derfor styre unna.

Brann i solcelleinstallasjoner

Kan solcelleanlegg forårsake brann?

Ja, i likhet med alle andre elektriske installasjoner. Imidlertid har ikke solcelleanlegg større brannrisiko enn andre tekniske anlegg. Tyskland har mer enn 1,4 millioner solcelleanlegg, og erfaringene herfra er at svært få branner har vært forårsaket av solcelleanlegg. Frem til nå har bare 0,006 prosent av alle solcelleanlegg forårsaket brann som har medført alvorlig skade. I løpet av de siste 20 årene har det vært brann i 350 solsystemer, hvorav 120 har vært forårsaket av feil i solcellesystemet. I 75 tilfeller var skadeomfanget alvorlig, og i 10 tilfeller brant hele bygningen til bakken. De fleste brannene startet som følge av feil i kabling og tilkoplinger.

Det er viktig at de som installerer solcelleanlegg følger gjeldende normer og regler, og bruker anerkjente komponenter og riktig verktøy. Det er den beste formen for brannforebygging. Ved planlegging av større solcelleanlegg på en bygning, bør utbygger/leverandør informere det lokale brannvesenet om anlegget.

Utgjør solcelleanlegg en fare for brannvesenet?

Ja, i likhet med mange andre elektriske installasjoner. Solcellesystemer produserer likestrøm. Så lenge lys faller på modulene, fortsetter de å produsere elektrisitet. For at brannmenn ikke skal få elektrisk støt, må de stå minst et par meter unna brannen ved slukking fra utsiden av bygningen. Den største risikoen for brannmenn oppstår ved brannslukking fra innsiden av bygningen i områder hvor kabler koblet til solcelleanlegget kan komme i kontakt med vann eller brannmennene selv.

I Tyskland har ingen brannmenn hittil blitt skadet av strøm fra et solcelleanlegg under slukke- og redningsarbeid. Opplæringskurs for brannvesenet kan eliminere eventuelle usikkerheter brannmenn måtte ha i situasjoner med brann i bygninger med solcelleanlegg. Kilde: solenergi.no

Følg oss på: Vestall AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies